PRACA · Klub Pracy · Oferty pracy · Szkolenia · Curriculum Vitae · List motywacyjny · Autoprezentacja · Zakładamy własną firmę  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ · Ewidencja działalności gospodarczej · Rejestr firm gminy Skarszewy  INWESTYCJE· Tereny inwestycyjne gminy · Sprzedaż działek  KULTURA SPORT REKREACJA · Gminny Kalendarz Imprez · Wykaz organizatorów imprez · Pismo samorządowe "SKARSZEWY" SZKOLNICTWO · Szkoły i przedszkola

REGION: KOCIEWIE  województwo pomorskie powiat starogardzki  gmina Skarszewy 

 

   
    Imieniny:      

 
SKARSZEWY
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 
 


 

   
 

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

 

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych  /Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271/.

  

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU

 

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł.

 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej „organem ewidencyjnym” dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

 

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,

  • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności  / PKD/, - Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ - Dz. U. Nr 128, poz. 829 z późniejszymi zmianami,

  • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

W przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej /REGON/ oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie indentyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorę urzędu skarbowego wraz  z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

 

Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli :

 

  • zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,

  • zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte    w wyznaczonym terminie,

  • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

 

Jeśli chcesz pobrać druk wpisu do ewidencji działalności gospodarczej kliknij tutaj.

 

Należy pamiętać, że niektóre rodzaje działalności wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji. Jeśli chcesz prowadzić taki rodzaj działalności oprócz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej musisz uzyskać odpowiednie zezwolenie lub koncesję, wydane przez odpowiedni organ zezwalający lub organ koncesyjny. Rodzaje działalności gospodarczej wymagające uzyskania koncesji lub zezwolenia wymienione są w ustawie prawo działalności gospodarczej.

 

 

ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego  i prawnego odnoszące się  do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio :

·        oznaczenie przedsiębiorcy,

·        oznaczenie miejsca zamieszkania i wykonywania działalności,

·        określenie przedmiotu wykonywanej działalności,

·        wskazanie daty zmiany / rozszerzenia działalności.

 

Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokonuje z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.

 

Jeśli chcesz pobrać druk wpisu zmiany do ewidencji działalności gospodarczej kliknij tutaj.

 

Na życzenie przedsiębiorca może uzyskać zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W tym celu należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 5 zł oraz 11 zł za wydane zaświadczenie oraz wypełnić odpowiedni wniosek. Jeśli chcesz pobrać druk wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej kliknij tutaj.

 

                                                                                                                 

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:

·        zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

·        jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności:

- zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej  przepisami ustawy,

- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,

·        wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,

·        zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu także w przypadku, gdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa lub dowody, na podstawie  których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wznoszenia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji.

Istnieje także możliwość wykreślenia przez organ ewidencyjny z urzędu wpisu zawierającego dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Taką niezgodność organ ewidencyjny może stwierdzić przede wszystkim w toku prowadzonych kontroli.

Organ ewidencyjny jest zobowiązany do przekazania w terminie 14 dni informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej właściwemu urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Każde wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuję z drodze decyzji administracyjnej

 

Jeśli chcesz pobrać druk wniosku o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej kliknij tutaj.

 


[
Do góry ]