Burmistrz Skarszew Jacek Pauli zachęca sołectwa z tereny gminy Skarszewy do wzięcia udziału w konkursie.

13 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.03.2022 r. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rolą Konkursu jest podniesienie jakości projektów realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, promocja dobrych praktyk poprzez wyłanianie najlepszych wzorcowych projektów finansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana informacji i promocja możliwości jakie stworzyło uchwalenie ustawy o funduszu sołeckim.

Konkurs jest skierowany do sołectw z terenu województwa pomorskiego, które w latach 2010-2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. WAŻNE: Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego projektu nie może być mniejszy niż 40%.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe.

Laureat pierwszego miejsca zostanie zgłoszony do ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Stowarzyszenie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania na stronie internetowej: https://bip.pomorskie.eu/a,66544,w-sprawie-przeprowadzenia-etapu-wojewodzkiego-konkursu-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa.html

WAŻNE: Formularz zgłoszeniowy należy opatrzyć również podpisem burmistrza, w związku z tym należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Skarszewach wypełniony formularz najpóźniej 11 marca 2022 r. aby zachować termin wyznaczony w konkursie.