9. Karta informacyjna dotycząca opracowania planu miejscowego i/lub zmiany studium uwarunkowań i kierun