W Godziszewie kontynuowana jest realizacja zadania polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków, przepompowni i pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej.

Na inwestycję gmina Skarszewy pozyskała dofinansowanie unijne - zadanie jest realizowane w ramach operacji typu ,, Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania ,, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Co ważne, w ramach PROW gmina otrzymała już kolejne środki na budowę drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w Godziszewie, w wysokości 3 milionów złotych. Roboty budowlane drugiego etapu powinny zakończyć się do czerwca 2025 roku.

prow