Projekt nr RPPM.06.02.02-22-0010/17

Tytuł: „Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”

Okres realizacji: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r

Wartość projektu ogółem: 1 453 680,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 380 996,00 zł

Opis Projektu

Centrum Wspierania Rodziny powstanie w wyniku remontu, adaptacji i przystosowania dla osób niepełnosprawnych budynku gminnego. Centrum w sposób kompleksowy będzie oddziaływać na dzieci i rodziny z obszarów zdegradowanych. W ramach Centrum będą prowadzone:

1. Placówka wsparcia dziennego - będzie zapewniała dzieciom m.in. opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań; ponadto zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne oraz będzie realizować indywidualne programy korekcyjne, programy pedagogiczne, psychologiczne i socjoterapię oraz działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

2. Centrum usług asystenckich i opiekuńczych prowadzonych poprzez:

a) punkt wsparcia opieki domowej kierowany do osób zależnych, których opiekunowie z różnych względów nie mogą sprawować opieki nad tymi osobami przez cały dzień).

b) wsparcie asystenckie, które będzie skierowane do osób niepełnosprawnych nie korzystających z usług opiekuńczych.

3. Wsparcie dla rodziny.

W ramach prowadzonego wsparcia dla rodziny przewiduje się prowadzenie działań zapobiegającym izolacji rodzin. Planuje się prowadzenie:

a) grupy wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;

b) grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

c) grupy wsparcia dla młodzieży z problemami agresji, uzależnień, niezrozumienia społecznego, alienacji;

Grupy wsparcia prowadzone będą przez samych uczestników przy pomocy terapeuty i psychologa.

d) warsztaty umiejętności dla rodziców. Warsztaty prowadzone będą przez pedagoga i skierowane do rodziców dzieci w wieku do 6 lat.

e) poradnictwo specjalistyczne i rodzinne

f) pomoc prawna, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

g) terapia psychologiczna

h) wsparcie asystenta rodziny.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

INFORMACJE NA TEMAT REWITALIZACJI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE SKARSZEWSKIEGO BIP TUTAJ


ARTYKUŁY O PROJEKCIE

Duże zainteresowanie Centrum Wspierania Rodziny

Centrum Wspierania Rodziny. Warsztaty dla rodziców i dzieci

Centrum Wspierania Rodziny. Trwa rekrutacja uczestników

Centrum Wspierania Rodziny. Wsparcie asystenckie

Centrum Wspierania Rodziny. Praca asystenta rodziny

Otwarcie Centrum Wspierania Rodziny - relacja na stronie Radia Gdańsk

Otwarcie Centrum Wspierania Rodziny - relacja dźwiękowa Radia Gdańsk